KccPlusAlgemene Voorwaarden 2023

Artikel 1 Definities

In onze algemene voorwaarden gebruiken we de volgende termen:

.• KccPlus: KccPlus , Gevestigd te Roosendaal

• Opdrachtgever: De wederpartij van KccPlus

• Overeenkomst: De overeenkomst tot dienstverlening door of via KccPlus.

Artikel 2 Algemeen

a) Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen KccPlus en een opdrachtgever.

b) Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op alle overeenkomsten met KccPlus, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

c) Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of via e-mail zijn overeengekomen.

d) De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

e) Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaardenvolledig van toepassing. KccPlus en opdrachtgever zullen dan in overleg gaan om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

a) Alle aanbiedingen van KccPlus zijn vrijblijvend, tenzij anders aangegeven.

b) Offertes zijn geldig gedurende 60 dagen, tenzij anders aangegeven.

c) De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW.

d) Een samengestelde prijsopgave verplicht KccPlus niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

e) Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst

a) KccPlus zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

b) Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft KccPlus het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

c) De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan KccPlus aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan KccPlus worden verstrekt.

d) Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan KccPlus zijn verstrekt, heeft KccPlus het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

e) KccPlus is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat KccPlus is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor KccPlus kenbaar behoorde te zijn.

f) Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan KccPlus de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

g) Indien door KccPlus of door KccPlus ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de voor die medewerkers noodzakelijke of in redelijkheid gewenste faciliteiten.

h) Opdrachtgever vrijwaart KccPlus voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

Artikel 5 Wijziging van de overeenkomst

a) Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

b) Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. KccPlus zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

c) Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal KccPlus de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

d) Indien een vaste prijs is overeengekomen zal KccPlus daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van deze prijs tot gevolg heeft.

e) In afwijking van lid 3 zal KccPlus geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan KccPlus kunnen worden toegerekend.

Artikel 6 Contractduur; uitvoeringstermijn

a) De overeenkomst tussen KccPlus en een opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

b) Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever KccPlus derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

c) Opdrachtbevestigingen worden geacht juist en volledig te zijn, tenzij de opdrachtgever binnen 10 dagen na verzending maar uiterlijk de dag voorafgaande aan de uitvoering van de verplichtingen door KccPlus, schriftelijk te kennen geeft dat de bevestiging niet correct is.

d) Door de opdrachtbevestiging komt de overeenkomst tot stand.

Artikel 7 Honorarium

a) Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.

b) Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van de overeenkomst .

c) Het honorarium en eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.

d) Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 1 maand zullen de verschuldigde kosten tweewekelijks of maandelijks in rekening worden gebracht.

e) KccPlus is gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien zich tussen het moment van aanbieding en levering, de wettelijke of cao tarieven ten aanzien van bijv. lonen zijn gestegen.

f) Bovendien mag KccPlus het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan KccPlus, dat in redelijkheid niet van KccPlus mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium. KccPlus zal de opdrachtgever in dat geval van het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief in kennis stellen. KccPlus zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.

Artikel 8 Betaling

a) Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door KccPlus aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd.

b) Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.

c) Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is dan een rente verschuldigd van 1,5 % per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.

d) De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

e) Tevens is de opdrachtgever daarnaast gehouden alle (buiten)gerechtelijke incassokosten te betalen. De buitengerechtelijke incassokosten worden door het incassobureau bepaald. Deze bedragen minimaal 15% van het te vorderen bedrag, met een minimum van 45 euro onverminderd het recht tot volledige betaling van alle kosten.

f) In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van KccPlus op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

g) KccPlus heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

h) KccPlus kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. KccPlus kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

Artikel 9 Onderzoek, reclames

a) Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 7 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 7 dagen na facturering van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan KccPlus.

b) De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat KccPlus in staat is adequaat te reageren.

c) Indien een klacht gegrond is, zal KccPlus de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

d) Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal KccPlus slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 13.

Artikel 10 Opzegging

a) Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen.

b) Wanneer de overeenkomst eindigt door opzegging door opdrachtgever, zijn alle door opdrachtgever uit hoofde van de overeenkomst aan KccPlus verschuldigde bedragen per direct opeisbaar, is opdrachtgever gehouden tot betaling van het honorarium voor de verrichte werkzaamheden alsmede de gemaakte en noodzakelijkerwijs nog te maken kosten (van derden) en is opdrachtgever daarnaast gehouden tot het vergoeden van de schade die KccPlus door die opzegging loopt. Deze schade wordt op ten minste 50% begroot van het resterende deel van het honorarium dat opdrachtgever bij volledige invulling van de overeenkomst aan opdrachtnemer verschuldigd zou zijn geweest, onverminderd het recht van KccPlus om volledige schadevergoeding te vorderen.

c) Indien de overdracht van de werkzaamheden voor KccPlus extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 11 Opschorting en ontbinding

a) KccPlus is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

i. Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.

ii. Na het sluiten van de overeenkomst KccPlus ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen.

iii. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.

iv. Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

b) Voorts is KccPlus bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

c) Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van KccPlus op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

d) Indien KccPlus de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.

e) KccPlus behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 12 Teruggave ter beschikking gestelde zaken

a) Indien KccPlus aan opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld is opdrachtgever gehouden het geleverde binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de opdrachtgever deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.

b) Indien opdrachtgever, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder 1. genoemde verplichting, heeft KccPlus het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op opdrachtgever te verhalen.

Artikel 13 Aansprakelijkheid

a) Indien KccPlus aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

b) Indien KccPlus aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

c) De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van KccPlus in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.

d) In afwijking van hetgeen onder 2. van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan drie maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste drie maanden verschuldigde honorariumgedeelte.

e) Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

i. de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;

ii. de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van KccPlus aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan KccPlus toegerekend kunnen worden;

iii. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

f) KccPlus is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

g) De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van KccPlus of zijn ondergeschikten.

Artikel 14 Vrijwaringen

a) De opdrachtgever vrijwaart KccPlus voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

b) Indien opdrachtgever aan KccPlus informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 15 Risico-overgang

a) Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op opdrachtgever over op het moment waarop deze aan opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van opdrachtgever of van een door opdrachtgever aan te wijzen derden worden gebracht.

Artikel 16 Overmacht

a) Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

b) Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop KccPlus geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor KccPlus niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van KccPlus worden daaronder begrepen.

c) KccPlus heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat KccPlus zijn verplichtingen had moeten nakomen.

d) Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

e) Voor zover KccPlus ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is KccPlus gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 17 Geheimhouding

a) Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

b) Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, KccPlus gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en KccPlus zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is KccPlus niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 18 Intellectuele eigendom en auteursrechten

a) Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt KccPlus zich de rechten en bevoegdheden voor die KccPlus toekomen op grond van de Auteurswet.

b) Alle door KccPlus verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van KccPlus worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

c) KccPlus behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 19 In dienst nemen (bemiddelde) kandidaat

Het is opdrachtgever, behoudens uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van KccPlus, niet toegestaan om gedurende de looptijd van de overeenkomst van opdracht tussen partijen of binnen een jaar nadat de overeenkomst van opdracht tussen partijen is geëindigd, ongeacht de wijze waarop de overeenkomst van opdracht is geëindigd, een kandidaat van KccPlus of een aan KccPlus gelieerde onderneming, een door KccPlus ten behoeve van opdrachtgever bemiddelde kandidaat en/of een door KccPlus gezochte kandidaat in dienst te nemen of anderszins voor zich te laten werken, al dan niet direct en al dan niet om niet. Bij overtreding verbeurt opdrachtgever een afkoopsom, waarvan de hoogte in verhouding zal staan tot de duur van de overeenkomst en/of de ten behoeve van de kandidaat gedane investeringen, welke afkoopsom in ieder geval wordt begroot op € 1.500, – excl. BTW, onverminderd het recht van KccPlus om een hogere afkoopsom in rekening te brengen of schadevergoeding te vorderen.

Artikel 20 Geschillen

a) De rechter in de vestigingsplaats van KccPlus is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft KccPlus het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

b) Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 21 Toepasselijk recht

a) Op elke overeenkomst tussen KccPlus en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.